Respostas

2013-10-23T16:05:06-02:00
A2² = a1 . a3
(2x + 1)² = 4x . (x - 1)
4x² + 4x + 1 = 4x² - 4x
8x = -1
x =  \frac{-1}{8}

P.G. {4x, 2x +1, x -1} => P.G. ( \frac{-1}{2}  \frac{3}{4}  \frac{-9}{8} )
1 4 1