Respostas

2013-10-23T22:17:34-02:00
x²  - 14x + 7  = - 3x - 4         mmc  = 2
        2

x² - 14x + 7 = - 6x - 8
x² - 14x  + 6x + 7 + 8 = 0
x² -  8x + 15 = 0            equação do 2º grau

fórmula de baskara
x = -b+-V b² - 4ac/2a

a= 1
b= - 8
c= 15

x= -( - 8  ) +- V(-8)² - 4 .  1 . 15 =
                            2
x =  8 +- V 64 - 60 =
                     2

x =  8 +- V 4  =       
                2
x' = 8 + 2 = 10  = 5
          2       2

x" =  8   -  2    =   =  2
             2            2

x = 20  - V340  
                 2
1 5 1