Respostas

2013-04-05T14:43:09-03:00

a) 23 K para °R    

\frac{23 - 273}{5}=\frac{R-492}{9}\\\\ \frac{- 250}{5}=\frac{R-492}{9}\\\\ {- 50}=\frac{R-492}{9}\\\\ {- 50}.9={R-492}\\\\ -450 = R-492\\\\ -450 + 492 = R\\\\ R = 42

 

 

 

b) 804 °C para °R

\frac{804}{5} =\frac{R-492}{9}\\\\ 9.\frac{804}{5} ={R-492}\\\\ 1447,2 = R - 492\\\\ 1447,2 + 492 = R\\\\ R = 1939,2

 

 

 

c) 12°C para °F

\frac{12}{5}=\frac{F-32}{9}\\\\ 9.\frac{12}{5}={F-32}\\\\ 21,6 = F-32\\\\ 21,6+32 = F\\\\ F=53,6

 

 

 

d) 85 °R para °F

\frac{85-492}{9}=\frac{F-32}{9}\\\\ \frac{407}{9}=\frac{F-32}{9}\\\\ 407 = F-32\\\\ 407+32 = F\\\\ F=439

 

 

 

 

Equações de conversão para temperaturas:

\frac{C}{5}=\frac{Re}{4}=\frac{F-32}{9}=\frac{K-273}{5}=\frac{R-492}{9}

1 5 1