Respostas

2013-11-06T09:33:10-02:00
AB = AC - 4
BC = 3/5 de AC
AB+AC+BC = 22

AC-4 + AC + 3AC/5 = 22
(AC-4)/1 + AC/1 + 3AC/5 = 22/1
mmc de 5 e 1 = 5
5.(AC-4) + 5AC + 3AC = 5.22
5AC - 20 + 5AC + 3AC = 110
13AC = 110+20
13AC = 130
AC = 130/13
AC = 10 cm
AB = AC - 4 --> AB = 10-4 --> AB = 6 cm
BC = 3AC/5 --> BC = 3.10/5 --> BC = 3x2 ---> BC = 6 cm
2 5 2