Respostas

2013-11-08T13:10:51-02:00
Kr - 36

em subníveis
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
em níveis
K-2 L-8 M-18 N-8