Respostas

2013-11-22T14:58:32-02:00
 log a = 5
log b = 3
log c = 2
log a.b²/c
log = 5 * 3^(2)
             2
log = 5 * 9
           2
log = 45
         2
log = 22,5

log = 1,35218252