Respostas

2013-12-03T21:59:17-02:00
2(x-1)²                     
2(x² - 2x +1)
2x² - 4x + 2   (÷2)
x² - 2x + 1 =0

Xv:  \frac{-b}{a}
Xv:  \frac{2}{2}
Xv:  1

Yv: ax²v  +  bxv + c
Yv: 1.(1)² -2.1 + 1
Yv: 1.1 - 2 +1
Yv: 1 - 2 + 1
Yv: +2 - 2
Yv: 0

V: {1 e 0}1 5 1