Respostas

2013-12-04T09:08:29-02:00
2Log 25 + Log 40 = 
log 25² = log 40 = 
log (25².40) = 
log (625.40) =
log 25000 = 
log (25 . 1000) = 
log 25 + log 1000 =
log 5² + log 10³ = 
2 log 5 + 3