Respostas

2014-01-12T19:34:06-02:00
HCN  <> H +    + CN-


α . M =[ H+]

0,2 . 0,3 = [H⁺]
0,06 = [H+]

0,06 = 6.10⁻²

pH = - log [ H+]

pH =  - log [ 6.10⁻²]

pH =  - ( log6 + log 10⁻²)
pH = - (  0,77  -  2)
pH =1,23

1 5 1