Respostas

2014-01-28T14:26:54-02:00


(10% por semestre = 20% por ano)
M = P . (1 +  i)n
M = 5,000 . (1+0,20)¹
M = 5,000 . 1,20
M = 6,000

J = M - C
J = 6,000 - 5,000
J = 1,000 reais