Respostas

2014-02-14T00:30:51-02:00
20 m l  ~> 0,02 L
127°C ~>  400 K
0° ~> 273 K

 \frac{Po . Vo}{To}  =  \frac{Pf . Vf}{Tf}

 \frac{600 . 0,02}{400}  =  \frac{819 . Vf }{273}

8,19 = 819 Vf

Vf =  \frac{8,19}{819}  = 0,01 L

0,01 L  ~> 10 ml


1 5 1