Respostas

2014-03-13T17:03:36-03:00
Vm = Δs/Δt => Vm =  \frac{340-124}{16-13}  \frac{216}{3} => Vm=72 km/h
em m/s  basta dividir por 3,6 =>  \frac{72}{3,6} = 20m/s
2 4 2