Respostas

2014-04-04T13:09:33-03:00
A) 3x+3.(3-2x) - 2x.(1-x ) +3x+9-6x-2x+2x^2 X+9+2x^2 X^2+x+9 b) (+2x-1).(x+2)+(x-1).(x-2) 2x^2 + 4x - x - 2x + x^2 - x + 2 3x^2 + x + x^2 - 2x - x + 2 3x^2 -2x +2 c) (a+b).(a+b-c) - c.(c+a-b) a^2 + ab - ac + ab + b^2 - bc - c^2 - ac + bc a^2 + b ^2 - c^2 + 2ab - 2ac