Respostas

2013-06-05T12:35:49-03:00

4)  (9-4+2)-1+(9+5-3) =

       7 -1 +(11) =

       7 -1 +11 =

       18 -1 = 17

 

5)18-[2+(7-3-8) -10] =

    18 -[2+(-4) -10] =

    18 -[2 -4-10] =

    18 -[2 -14] =

    18 -[-12] =

    18 +12 = 30

 

6)-4+[-3+(-5+9-2)] =

   -4 +[-3 +(2)] =

   -4 +[-3 +2] =

   -4 +[-1] =

   -4 -1 = -5

 

7)-6-[10+(-8-3)-1] =

   -6 -[10 +(-11) -1] =

   -6 -[10 -11 -1] =

   -6 -[-2] =

   -6 +2 = -4

9 5 9