Respostas

2014-04-22T21:12:39-03:00
A=1
B= -3
C= 2

Δ= b² -4.a.c
Δ= (-3)² - 4 . 1. 2
Δ= 9 - 8
Δ= 1

x=  \frac{-(-3)+-  \sqrt{1} }{2 . 1}  \frac{3 +- 1}{2} =
 x₁ =  \frac{3+1}{2} =  2
 x₂ =  \frac{3-1}{2} = 1

S= {2,1}