Respostas

2014-04-29T11:09:56-03:00
Seis anos + 8 meses = 80 meses ou 80 x 30 dias = 2400 dias.

2400 x 2/3 = 1600 dias ou 53 meses e 10 dias.
2014-04-29T11:15:24-03:00
6 anos = 12meses * 6 => 72 meses
Total de meses = 72+8 => 80 meses

2/3 de 80 meses => 2/3*80 => 160/3 => aproximadamente 53 meses