Respostas

2013-06-16T00:46:51-03:00

_________________

              ____________

                      _______

√62 + √1 + √9

 

_________________

              ____________

√62 + √1 + 3

 

_________________

              ____________

√62 + √4

 

  _________________

√62 + 2

 

  ___

√64

  8.
1 4 1