Respostas

2014-05-20T12:37:52-03:00
A) 3⁻ ³= -9
     \frac{1}{3} ³ =  \frac{1}{27}

B) 5⁻²= -25
     \frac{1}{5} ² =  \frac{1}{25}

C) 4⁻²= 1/16 Verdadeira
     \frac{1}{4} ² =  \frac{1}{16}

D) 3⁻¹= -3
     \frac{1}{3}
2014-05-20T12:40:40-03:00
A) = 1/27
B) = 1/27
C) = 1/16
D) = 1/3   Verdadeira letra C