Respostas

2014-05-20T20:49:54-03:00
Ph = log (x)
ph = 10 (-2)
ph = - (-2) . 1
pH = +2 . 1
pH = 2

para achar o pOH só substituir na fórmula: pH+pOH=14

2+pOH=14
pOH=14-2
pOH=12