Respostas

2014-06-06T11:55:07-03:00
N = ?      
36 = SABIN e SARAMPO
80 - 36 = SABIN   =   44
58 - 36 = SARAMPO   =   22
18 = nenhuma


(80 - 36) + (58 - 36) + 36 + 18 = N
    44     +      22     + 36 + 18 = N
N = 120
  
2 5 2