Respostas

2013-08-04T14:22:17-03:00
1dm³=1litro→70dm³=70l e 854dm³=854l
1dam³=1000m³=1000000dm³→1,4dam³=1400000l
4m³=4000dm³→4m³=4000l