Respostas

2014-08-21T00:06:33-03:00
Δ= b² - 4 a c
Δ= (28)² - 4 . (7) . (21)
Δ= 784 - 28 . 21
Δ= 784-588
Δ= 196

X= -b ⁺₋ √Δ
          2.a
X= -28 ⁺₋ √196
           2.7
X'= -28+14 ⇒  \frac{-14}{14} = -1
        14

X''= -28-14 ⇒  \frac{-42}{14} = -3
         14