Respostas

2014-08-24T23:01:18-03:00
A)0,0003m para чm = 0,0003*10^{-6}чm
b)50nm para m = 50*10^{-9}m
c)0,0035ms para чs = 0,0035*10^{-6}чs
d)297Kg em grama = 297000g
e)200mm Hg para atm
1atm ------ 360mm Hg
x------------200mm Hg

x= 0,56 atm
f) 
g) 24ºC para Kelvin
K=273,15 +C => K=297,15 K
h)-15ºC para Kelvin
k=258,15 k
:.