Respostas

2014-08-27T14:23:09-03:00
4x² + 9 = 12x
16x- 12x = 9
4x = 9
x= 9/4 (fração)
2014-08-27T14:23:28-03:00
4x² + 9 - 12x = 0
agore use bhaskara para resolver