Respostas

2013-08-17T18:56:49-03:00
B^(logь a) = a

x = log₃ 2


- x = - log₃ 2 = log₃ 2-¹ = log₃ (1/2)


3^(x) + 3^(-x) = 3^(log₃ 2) + 3^(log₃1/2) = 2 + 1/2 = 4/2 + 1/2 = 5/2 >>