Respostas

2014-08-29T13:51:58-03:00
Q antes = Q depois
Qx + Qy = (mx + my).v
mx.vx + my.vy = (2 + 3).v
2.20 + 3.15 = 5v
40 + 45 = 5v
5v = 85
v = 85/5
v = 17 m/s